Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2018

greyhandbag
greyhandbag
greyhandbag
6528 c177 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodforsoul foodforsoul
greyhandbag
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viablondi blondi
greyhandbag

July 02 2018

greyhandbag
greyhandbag

April 29 2018

greyhandbag
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaowieczka owieczka
greyhandbag
Nie chodzi o kontrolę, ale o wzajemną akceptację, Wracasz i możesz wreszcie zrzucić wszystkie te opakowania, w których idziesz w świat. Pozwolić sobie na swobodę.
— Jacek Masłowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaplugss plugss

April 02 2018

greyhandbag
3462 ee9a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaplugss plugss

December 22 2017

greyhandbag
greyhandbag
0196 0398
Reposted fromsummerkiss summerkiss

November 25 2017

greyhandbag
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viainsomniia insomniia
greyhandbag
Reposted frombluuu bluuu viainsomniia insomniia
greyhandbag
greyhandbag
greyhandbag
greyhandbag

November 04 2017

greyhandbag

October 27 2017

greyhandbag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl