Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

greyhandbag
Reposted frombluuu bluuu viaowieczka owieczka
greyhandbag
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viafoodforsoul foodforsoul
greyhandbag
Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione

March 03 2019

greyhandbag
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
greyhandbag
greyhandbag
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaowieczka owieczka
greyhandbag
Stań się kimś, kogo polubisz. Musisz przecież żyć ze sobą do śmierci.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
greyhandbag
8021 5576
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
7643 2b9d 500
Reposted fromgraysen graysen viafoodforsoul foodforsoul
greyhandbag
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viafoodforsoul foodforsoul
greyhandbag
0726 285c
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafoodforsoul foodforsoul
8565 5ab9
greyhandbag
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaowieczka owieczka
greyhandbag
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
greyhandbag
7644 d99c
a different view

July 07 2018

greyhandbag
greyhandbag
greyhandbag
6528 c177 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodforsoul foodforsoul
greyhandbag
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viablondi blondi
greyhandbag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl